Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
Responsive image
นางวิริศิรินทร์ ประนอมเชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
Responsive image
นางณัฎฐวรรณ สุวรรณทวี
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวจุไรรัตน์ เหมสนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายซัมซุดดีน ชุมทอง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายกิ้มสั้ว แซ่ใหล้
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายทวีศักดิ์ เพ็ชรมณี
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถกู้ชีพ)
Responsive image
นายสมบัตร แป้นพุม
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถกู้ชีพ)
Responsive image
นายสวัสดิ์ ไหมชุม
จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นายบุญเริน บ้านถิ่น
จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นายอำนวย บุญจันทร์
จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นายจตุพร เอก
จ้างแรงงานผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(FR)
Responsive image
นายปรีชา นาคประดิษฐ์
จ้างแรงงานผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(FR)
Responsive image
นางสาวลดาพร อาทิเกิด
จ้างแรงงานผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(FR)
Responsive image
นายมงคล ลือชา
จ้างแรงงานผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(FR)
Responsive image
นายประสิทธิ์ แซ่ใหล้
คนงานทั่วไป(พนักงานเก็บขยะ)
Responsive image
นางสาวอาซีส๊ะ ทองโท
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองทุน สปสช.

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th