Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายดลหมาน ด่านเท่ง
ประธานสภา อบต.ควนกาหลง
Responsive image
Responsive image
นายคล่อง ไหมแย้ม
เลขาสภาฯ
Responsive image
Responsive image
นายอภิสิทธิ์ คงสม
รองประธานสภาฯ
Responsive image
นายธวัชชัย พงหลง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายมุสตอฝัน แกสมาน
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายเฉลียว คงทอง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายทอง ตรีรัตน์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายอนุชาติ ขะสุวรรณ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายวิเชียร คงสุวรรณ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายฐานันดร ตำสำสู
สมาชิก อบต.หมู่ 5
Responsive image
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายหย่า โมฮำหมัด
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายอุดร บัวพันธ์
สมาชิก อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายศักรียา หลีอะดัม
สมาชิก อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายสุรศักดิ์ ธรรมรักษา
สมาชิก อบต.หมู่ 8
Responsive image
นายวิรัตน์ นาโควงศ์
สมาชิก อบต. หมู่ 9
Responsive image
นายไพโรจน์ ดำสงฆ์
สมาชิก อบต.หมู่ 9
Responsive image
นายวัชระ สกุลสันต์
สมาชิก อบต.หมู่ 10
Responsive image
นายมนิตย์ คงปาน
สมาชิก อบต.หมู่ 10
Responsive image
นายกัญจน์พงศ์ นพภาพันธ์
สมาชิก อบต.หมู่ 11
Responsive image
Responsive image
นายประสิทธิ์ เปียคง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th