Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางพัฒนา
     1.บำรุงและส่งเสริมการประกอบ อาชีพของราษฎร
     2.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
2.การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
แนวทางพัฒนา
     1.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
     3.ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ
     4.กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี
3.การพัฒนาด้าน การศึกษา
แนวทางพัฒนา
     1.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
     2.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
4.การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางพัฒนา
     1.ประชาชน เยาวชน มีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บ และสามารถพัฒนา ทักษะการกีฬาเข้าสู่ระดับสากล
     2.ประชาชน เยาวชน เข้าใจและหวง แหนรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมที่มี หลากหลาย
     3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
     4.ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ
     5.รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     6.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
     1.เพื่อจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
     2.เพื่อให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
     3.เพื่อให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
     4.เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
6.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
แนวทางพัฒนา
     1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร
7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางพัฒนา
     1.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
8. การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหาร และ การจัดการ
แนวทางพัฒนา
     1.จัดให้มีสวัสดิการอย่างทั่วถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th