Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพด้านการเกษตรกรรม 
     ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 58,700 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ และข้าว กล่าวคือมีพื้นที่ทำสวนยางประมาณ 30,000 ไร่ พื้นที่ปลูกปาล์มประมาณ 23,000 ไร่ พื้นที่ทำสวนผลไม้ประมาณ 3,000 ไร่ และพื้นที่ทำนาข้าวประมาณ 2,700 ไร่ สำหรับอาชีพรองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ราษฎรส่านใหญ่จะประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ คือ ในครัวเรือนหนึ่งๆ จะมีการประกอบอาชีพทำสวนและรับจ้าง หรือทำนาและทำสวน หรือทำสวนและค้าขาย เหล่านี้ เป็นต้น มูลค่าการผลิตทางภาคการเกษตร 263,000,000.บาท/ปี
    
อาชีพทางด้านอุตสาหกรรม
     ในเขตพื้นที่ของตำบลควนกาหลงมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 2 แห่ง คือ
     - บริษัทกว่างเขิ่น จำกัด ประกอบอุตสาหกรรมการแปรรูปน้ำยาง
     - บริษัทปาล์มไทยพัฒนา จำกัด ประกอบอุตสาหกรรมด้านการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ำมัน
    
การถือครองที่ดิน
     ราษฎรส่วนใหญ่จะมีที่ดินโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 ไร่ ต่อครอบครัว ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังมีราษฎรส่วนหนึ่งได้เข้าไปทำกินในเขตป่าสงวน 20% ของนิคมฯ ป่าสงวนแห่งชาติควนกาหลง ป่าเขาค่อม - เขาแดง เขาใหญ่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดเป็นจำนวนพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ อีกด้วย
   
ผลผลิตทางภาคการปศุสัตว์ คือ
     ไก่ไข่
     โคนม
     โคพื้นเมือง
     ไก่พื้นเมือง
     ไก่เนื้อ
     แพะ/แกะ
     สุกร
     มูลค่าทางการผลิตด้านปศุสัตว์
ปริมาณผลผลิต/ปี 18,018,750 ฟอง
ปริมาณผลผลิต/ปี - ลิตร
ปริมาณผลผลิต/ปี 2,209 ตัว
ปริมาณผลผลิต/ปี 11,085 ตัว
ปริมาณผลผลิต/ปี 192,000 ตัว
ปริมาณผลผลิต/ปี 992 ตัว
ปริมาณผลผลิต/ปี 2,348 ตัว
44,151,870.บาท/ปี


องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th