Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางเด่นเดือน บุญรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาวสุจินดา อ้นทอง
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสิริมา ประดิษฐ์ขำ
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
Responsive image
นางสาวอาริยา จันทสุวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวชุติมันต์ ชุมคช
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางศรีริวรรณ คงสม
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวเจ๊ะฮูดา แซะอาหลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสราวุธ การดาสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายพสิษฐ์ มัฎฐาพันธ์
คนงานทั่วไป(สนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ)
Responsive image
นางเยาวลักษณ์ ทิพยุทธ
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านซอย 10
Responsive image
นางสาวละออง ทองชู
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านซอย 7
Responsive image
นางนิรชา อาแว
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านควนล่อน
Responsive image
นางพรหมพร คงเย็น
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้าศพด.สตูลพิปูนล้นเกล้า
Responsive image
นางมะลิวรรณ หนูเจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านประชานิมิตร
Responsive image
นางยูใบดะ ชอบงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านเขาหลวง
Responsive image
นางรุวัยดา สนูวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศพด.บ้านพรุ
Responsive image
นางสุณี เด่นดารา
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศดม.ธรรมประทีป
Responsive image
นางรัชฎาภรณ์ ล่องสว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศดม.บ้านเขาไคร
Responsive image
นางวนิดา ธรรมรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการแทน หัวหน้า ศดม.ญะมาอะตุลอิสลาม
Responsive image
นางปราณี จินรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซอย10
Responsive image
นางสาวรอสีย๊ะ กาเส็มสัน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศดม.ธรรมประทีป
Responsive image
นางสมใจ อุไรรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซอย10
Responsive image
นางอารมณ์ สุวรรณชนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซอย7
Responsive image
น.ส.สุกัญญา แสงอรุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซอย7
Responsive image
นางเครือวัลย์ ขวัญแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านควนล่อน
Responsive image
นางสาวสายชล พิธีการณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สตูลพิปูนล้นเกล้า
Responsive image
นางสะเดี๊ยะ ด่านเท่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพรุ
Responsive image
น.ส.นอรีนะห์ ด่านเท่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศดม.บ้านเขาไคร
Responsive image
น.ส.นิทัยทิรัตน์ เกลี้ยงคำหมอ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเขาหลวง
Responsive image
น.ส.มัจญดียะฮ์ ดีนายัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ประชานิมิตร
Responsive image
นางสาวซอบีเราะห์ เกษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศดม.ญะมาอะตุลอิสลาม
Responsive image
นางสาวสาธิดา ดำสงฆ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซอย 7
Responsive image
นางอุทิพย์ โสรัสสะ
จ้างแรงงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพรุ
Responsive image
นางสาวปราถนา อีนหมัน
จ้างแรงงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านซอย 7

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th