Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางสุนิสา เกิดมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางกนกพรรณ สุวรรณชาตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวขวัญใจ สุกขาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นางสาวพัทธรินทร์ หนูจีน
เจ้าพนักงานพัสดุ
Responsive image
นางสาวฟาริดา มรรคาเขต
เจ้าพนักงานพัสดุ
Responsive image
นางสาวสะริหม๊ะ แหล๊ะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวสุไรยา เกษมสัน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางเสาร์วลักษ์ มูสิกะเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางเยาวรัตน์ ขุนประดิษฐ์
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางสาวธันต์ชนก ตั้นซู่
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางสาวฮาบีบ๊ะฮ์ หมัดเตย็บ
ผู้ช่วยนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
Responsive image
นางสาวธรรศกร ยืนยง
จ้างเหมาบริการโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
Responsive image
นางสาวจันทิดา นิลวรรณโณ
จ้างเหมาบริการโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th