Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายธนวัฑฒน์ ผิวเหลือง
ปลัด อบต.ควนกาหลง
Responsive image
Responsive image
นางวิริศิรินทร์ ประนอมเชย
รองปลัด อบต.ควนกาหลง
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
Responsive image
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวปัตรี ดลระหีม
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายสุทธิพงศ์ คลังข้อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายพิทักษ์ ชูเทพ
นิติกร
Responsive image
นายสุวิทย์ จันทสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางมุจลินทร์ คล้ายแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวซอฟียะ หมัดเตย็บ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายอโนทัย เรืองพุฒ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายนิกร คงพรหม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายด้นมะหนับ อิ่นหมัน
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางพัชราวดี มาลินี
แม่บ้าน
Responsive image
นายวิโรจน์ เหมือนใจ
ยามรักษาความปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th