Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง 
ตั้ง : หมู่ที่ 10  ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457
โทรสาร : 0-7475-2480
อีเมลล์ : saokalong@gmail.com
website : http:// www.sao-kalong.go.th
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
 
 
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด 
ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ
ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง

เขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง มีเนื้อที่ทั้งหมด 108,017 ไร่ หรือประมาณ 172.83 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้านโดยจำแนกพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน
ได้ ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำดำนอก
     หมู่ที่ 2 บ้านซอย
     หมู่ที่ 3 บ้านควนล่อน
     หมู่ที่ 4 บ้านซอยสี่-เจ็ด
     หมู่ที่ 5 บ้านพรุ
     หมู่ที่ 6 บ้านเขาใคร
     หมู่ที่ 8 บ้านเหนือคลอง
     หมู่ที่ 9 บ้านวังผาสามัคคี
     หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้ำดำใน
     หมู่ที่ 11 บ้านปาล์มไทย พื้นที่รวมกันอยู่กับหมู่ที่ 8
4,625 ไร่
103,300 ไร่
8,200 ไร่
7,500 ไร่
14,375 ไร่
18,000 ไร่
30,700 ไร่
7,500 ไร่
6,500 ไร่
ยังไม่มีการรังวัด
  
การปกครองส่วนท้องถิ่น
     ตำบลควนกาหลง ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสิ้น จำนวน 22 คนเป็นชาย 22 
คนเป็นหญิง - คน
 


องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th