Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง การเปิดรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในแผงศูนย์อาหารขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในแผงศูนย์อาหารขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง 
ผู้ใดประสงค์จะเข้ามาจำหน่ายอาหารภายในแผงศูนย์อาหารฯ ให้ขอรับใบแจ้งความประสงค์และยื่นได้ที่ กองสาธารณสุขฯ อบต.ควนกาหลง ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เอกสารที่ต้องใช้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : ไม่มีค่าธรรมเนียม และทางอบต.ควนกาหลงจะดำเนินการคัดเลือก และแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกใหทราบทางโทรศัพท์ เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ควนกาหลง โทรศัพท์หมายเลข 074-752457 ต่อ 112 (ในวันและเวลาราชการ)
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2564